English|Farsi
02188349360-1
شخصی سازی یک فرآیند ترکیبی  نرم افزاری و سخت افزاری است.

توضیحات بیشتر

شخصی سازی یک فرآیند ترکیبی  نرم افزاری و سخت افزاری است که هدف آن ، آماده سازی یک کارت جهت به کارگیری در یک سیستم کاربردی می باشد . در واقع درقسمت شخصی سازی است که یک کارت هویت دار می شود.